Leksiyon: Ang Kalibotan Nilang Bao ug Uban pa

Description

Tema: Mananap ug insekto

Tumong: Alang mailhan ang tawag sa mga mananap ug insekto pinaagi sa usa ka sugilanon

Materyales

  • Mga dako nga hulagway sa mga naglain-laing mananap ug insekto. Ang mga mananap ug insekto kay sumala sa sugilanon aron mas makasabot ang mga bata sa saysay inig paambit na sa sugilanon.
  • Listahan sa mga mananap ug insekto nga ibutang sa lain nga papel

Ang Mga Buhaton

1. Andama ang mga dako’ng hulagway. Ipapilit kini sa blakbord.

2. Pangutan-a ang klase kon kahibalo ba sila sa ngalan sa ilang nakita nga mga hulagway. Tagai og higayon ang klase nga makita nila ang tanang hulagway.

3. Andama ang mga pulong nga naa ang mga ngalan sa naglain-laing mananap ug insekto. Ipailaila sa klase sa pag-sampit, hinaya ug taronga og sulti ang matag pulong. Ipasampit pod sa mga bata ang matag pulong.

4. Inig human og sampit, ibutang ang pulong duol sa saktong hulagway sa mananap o insekto, unya isampit na pod ang ngalan niini sa kinataposan nga higayon.

5. Andama dayon ang sugilanon. Ipaambit sa klase. Kanunay hinumdomi nga hinay lang og sampit sa mga pulong labihan na kon maabot na ang higayon nga ipakita na ang mananap ug insekto sa sugilanon.

6. Pangutana sa klase kon unsa ilang nasabtan sa sugilanon ug unsa ilang nakuha nga pagtulun-an.

7. Pagdula og memory game.

Unsaon Pagduwa sa Memory Game

Animal Memory Game
I-click ang hulagway alang ma-download ang mga memory game cards

1. Igrupo-grupo ang mga bata. Patapoka ang matag usa ka grupo sa usa ka lamesa.

2. Hatagi ang matag usa ka grupo og 2 ka sets nga kards sa mananap ug insekto.

3. Ipasagol-sagol ang mga kards ug ipabutang kini sa lamesa nga patalikod.

4. Magpulihanay ang mga sakop sa grupo sa pagbali og 2 ka kards. Paghuman og bali, ipatalikod ra usab kini.

5. Kon ang bata nga makabali og pareho nga mananap o insekto, kuhaon niya ang duha ka kards.

6. Ipadayon ang pagduwa hantod mahurot og kuha ang kards sa lamesa.

7. Ang bata nga naay pinakadaghan og cards maoy daog.

Mga Mananap ug Insekto 

Ang apil sa sugilanon:

Uban pang mananap ug insekto