Mga Tempo sa Adlaw

Description

Ang usa ka adlaw gibahin sa ka unom ka tempo – kadlawon, buntag, udto, palis, hapon ug gabii.

Tempo Batbat Ehemplo
kadlawon Ang kadlawon mao ang “dawn”. Mao kini ang pipila ka oras sa kangitngit sa di pa mohayag. Sayo ko nakamata sa kadlawon kay kinahanglan pa ko molakaw og lima ka kilometro padung eskwelahan.
buntag Ang buntag mao ang “morning”. Magsugod kini sa pagsubang sa adlaw hangtud sa udtong tutok. Maayong buntag diha noy!
udto Ang udto mao ang “noon”. Ang adlaw nakatutok na sa kalangitan. Nangaon mo ganinang udto?
palis Ang palis mao ang “mid-afternoon”. Mao kini ang tunga-tunga sa udto ug hapon. Niadtong unang panahon, ma itok ang among mga among Katsila kay motagpilaw man mi sa palis.
hapon Ang hapon mao ang “afternoon”. Paglatas na sa adlaw gikan pagtutok padung sawop. Unyang hapon na lang ko manglimpyo sa akong lawak.
gabii Ang gabii mao ang “night”. Wala na ang adlaw, ngitngit na human pag sawop sa adlaw. Manuroy ta unyang gabii na!

Pagbaylo sa mga Tempo

Adunay tawag sa pag utro gikan sa kadlawon ngadto sa buntag.

Tempo Batbat Ehemplo
banagbanag Ang pipila ka gutlo nga pagsubang sa adlaw gitawag og “banagbanag” o daybreak. Inig banagbanag ugma, adto ko ibabaw sa bukid magtan-aw sa pagsubang sa adlaw.
kilumkilum Sa dayong sawop sa adlaw, gitawag ang mga pipila ka gutlo nga “kilumkilum” o dusk. Ma anindot hulagwayan ang adlaw tempong kilumkilum!

Gamayng Pasulit

  1. Ang tempo sa adlaw nga tunga-tunga sa udto ug hapon. ________
  2. Kon kanus-a mo sawop ang adlaw. ________
  3. Tempong kangitngit human pag sawop sa adlaw. ________
  4. Ang kangitngit sa wa pa mosubang ang adlaw. ________
  5. Ang tempo sa adlaw gikan pag subang sa adlaw ngadto sa iyang pagtutok. ________