Author: Huni-huni

Nagatuo (Apostles' Creed) Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo Iyang bugtong anak nga atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug natawo gikan ni Maria nga ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, namatay ug...

Bisaya prayers for classroom use: prayer before and after class, prayer before a meal, prayer before going to bed, and prayer of hope....