Regular Cebuano Prayers

Regular Cebuano Prayers

Regular Cebuano Prayers

Nagatuo (Apostles’ Creed)

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan,
Makagagahum sa tanan.
Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Nagatoo ako kang Jesukristo
Iyang bugtong anak nga atong Ginoo.
Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo,
Ug natawo gikan ni Maria nga ulay,
Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato,
Gilansang sa krus, namatay ug gilubong.
Miadto siya sa mga nangamatay
Ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya.
Misaka sa langit,
Ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan,
makagagahum sa tanan.
Gikan didto mobalik siya
Aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
Nagatoo ako sa Espiritu Santo,
Sa santos ug Katoliko nga simbahan,
Sa panag-ambit sa mga santos,
Sa kapasayloan sa mga sala,
Ug sa pagkabanhaw sa lawas
Ug sa kinabuhing walay katapusan.
Amen.

Amahan Namo (Our Father)

Amahan namo nga anaa sa mga langit
Pagdaygon ang imong ngalan
Umabot kanamo ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karon adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa panulay
Hinunua luwasa kami sa dautan.
Amen.

Maghimaya ka Maria (Hail Mary)

Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya.
Ang Ginoong Dios maanaa kanimo.
Bulahan ikaw sa babaeng tanan,
Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria, Inahan ka sa Dios,
Ig-ampo mo kaming makasasala
Karon ug sa oras sa among igkamatay.
Amen.

Himaya sa Amahan (Glory Be)

Himaya sa Amahan,
ug sa Anak,
ug sa Espiritu Santo.
Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon,
ug sa mga katuigan nga walay katapusan.
Amen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.