Other Resources

Nagatuo (Apostles' Creed) Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo Iyang bugtong anak nga atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug natawo gikan ni Maria nga ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, namatay ug...

Ang Lawas kay usa ka libro nga nagpaambit kanato sa mga tanghagang signos sa mga yugto sa kinabuhi sa babaye: kalasangan sa pagka bata, kalayo sa pagka dalaga, sulog sa tubig sa pagka inahan, ug paglupad sa kawanangan sa tigulang. Giulohan ni Cindy Velasquez og Lawas...

Ang usa ka adlaw gibahin sa ka unom ka tempo – kadlawon, buntag, udto, palis, hapon ug gabii....

Bisaya prayers for classroom use: prayer before and after class, prayer before a meal, prayer before going to bed, and prayer of hope....