Mga Bisaya nga Pag-ampo

Bisaya Prayers
Bisaya Prayers

Mga Bisaya nga Pag-ampo

Mga Pag-ampo Alang sa Kabataan (Bisaya Prayers for Kids)

Pag-ampo sa pagsugod sa klase (Bisaya prayer before class)

Ginoo, ipadala ang imong Espiritu
Aron sa paglamdag sa among alimpatakan
Unta dali namo makat-onan ug masabtan
Ang leksyon nga among pagahisgutan
Amen

Pag-ampo una ang pagpangaon (Bisaya prayer before meal)

Ginoo, salamat sa mga pagkaon
nga nia sa among atubangan
Hinaut Imo kining panalanginan
Aron mabaskog ang among kalawasan
Amen

Pag-ampo pag-tapos sa klase (Bisaya prayer after class)

Ginoo sa pagtapos sa among klase
Unta among mapuy-an
ang among nakat-onan dinhi sa tulunghaan
Sa among pagpauli dasiga kami
sa pagpadayon sa pagkat-on
sa mga butang nga maanindot ug mabulokon
Amen

Pag-ampo una matulog (Bisaya prayer before going to bed)

Ginoo sa akong pagpahulay
Malinawon unta ang tanan ug hapsay
Bantayi ako kanunay
Aron ugma mubangon ako nga piskay
Amen

Pag-ampo sa paglaum (Bisaya prayer of hope)

Ginoo, kabalo kami
Nga Ikaw uban namo pirmi
Adlaw ug gabii

Bisan sa kasakit
Bisan sa kasubo
Bisan sa kawad-on

Mutuo kami’g mulaum
Nga sa tanang pagsulay
Imo kaming bangunon
Amen

Bisayang Pag-ampo Alang sa Nag-edad 12 Pataas (Bisaya Prayers for Students 12 and above)

Pag-ampo sa pagsugod sa klase (Bisaya prayer before class)

Ginoo, ikaw ang tuburan sa kaalam
Ang pinakagamhanan sa tanan
Ania kami karon naghangyo
Nga among matagamtaman
Ang dan-ag sa Espiritu nga Balaan
Aron among makat-onan
Kon unsay sakto ug angayan

Pag-ampo una ang pagpangaon (Bisaya prayer before meal)

Salamat Ginoo niining mga bunga sa among paningkamot
Gikan Kanimo ang tanan namong abot
Hinaut imo kining balaanon ug panalanginan
Aron mapiskay ang among kalag ug kalawasan
Ug kami magpadayon sa pag-alagad Kanimo pinaagi sa uban
Ikaw among pasidunggan
Hangtud sa kahangturan

Pag-ampo pag-tapos sa klase (Bisaya prayer after class)

Sa among pagpamauli Ginoo
Sa among tagsa-tagsa ka panimalay
Naglaum kami nga ang among mga nakat-unan
Among mahuptan ug mapaambit sa uban
Tagai kami’g kadasig sa pagpadayon sa pagkat-on
Alang sa among kalambuan ug alang sa tanan

Pag-ampo una matulog (Bisaya prayer before going to bed)

Ginoo, sa akong pagpahulay
Ipadala ang akong anghel magbalantay
Aron ako mapanalipdan batok sa kaaway
Mahinanok unta ako sa pagkatulog
Ug hinaut sa akong pagmata
Mubangon nga malaumon ug baskog
Nga muatubang sa kasakit ug kalipay
Uban Kanimo akong Dios sa kanunay

Pag-ampo sa paglaum (Bisaya prayer of hope)

Ginoo, nangaliyupo kami
Nga taliwala niining kangitngit
Kapit-os, kawad-on ug mga hagit
Makabaton kami’g kasingkasing nga mahilom
Aron kami mutuo, magpaabot ug mulaum
Sa gugma Mo nga hilabihan kalawom

Maghatag unta kami’g kinabuhi sa uban
Pinaagi sa pagpakita’s gugma ug kaangayan
Ug unta taliwala sa mga krus, krisis ug kasakitan
Kami mobarog nga malig-on uban Kanimo
Ang Maghahatag og bag-ong kahulugan sa tanan

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.