Leksiyon: Pagpaila-ila sa Kaugalingon

Leksiyon Pagpaila-ila sa Kaugalingon (bisaya lesson plan)

Leksiyon: Pagpaila-ila sa Kaugalingon

Tema: Pagpaila-ila sa kaugalingon

Tumong: Alang makapaila-ila ang bata sa iyang kaugalingon sa ubang tawo

Materyales

  • Maskara
  • Kompyuter ug projektor alang sa bidyo (opsyonal)

Ang Mga Buhaton

1. Ipa-tan-aw sa mga bata ang “Ako Si Takuri” nga bidyo (kon adunay kompyuter ug projektor sa klasrom).

2. Itudlo ang “Ako Si Takuri” nga kanta sa mga bata. Ubani kini og mga aksiyon alang mas alegre ang klase.

Ako si Takuri, gamay ug dako
Kini ang kuptanan, ug kini ang ipisan
Kon mubukal, mukulo-kulo
Punita ako ug ibubo

3. Isul-ob ang takuri na maskara, ug buhata ang kinaiya sa usa ka takuri. Ipaila-ila imong kaugalingon sa mga bata isip usa ka takuri. Usaba kini gamit ang lahi nga maskara (unggoy, Winnie the Pooh, artista, ug uban pa).

Pananglitan: Ako si Unggoy. Nagpuyo ko sa lasang. Brawon akong balahibo. Ganahan kaayo ko og saging. Hawod ko mukatkat.

4. Ipaila-ila imong tinuod nga kaugalingon. Pakighinabi sa mga bata pinaagi sa pagpanguta.

Pananglitan: Ako si Gina. Taga-Makiling ko. Ikaw, taga-asa ka? 6 na akong edad. Ikaw, pila imong edad? Ganahan ko magbasa og libro. Ikaw pud? Ganahan sad ko mag-tan-aw og TV kada-gabii. Ikaw, unsang salida imong pirmi gina-tan-aw?

5. Bansay-bansaya ni na mga hugpulong:

Ako si _________.
_____ akong edad.
Taga-_______ ko.
Ganahan ko og __________.
Ganhaan sad ko og __________.

6. Pagpili og usa ka bata ug pagpaila-ila mo sa usag usa.

Maestra Estudyante
Ako si ________. Unsa imong pangalan? Ako si ________.
________ akong edad. Ikaw? ________ akong edad. / Ako pod.
Taga-________ ko. Ikaw, taga-asa ka? Taga-________ ko. / Ako pod.
Ganahan ko og ______. Ikaw? Ganahan ko og ______. / Ako pod.

 

7. Ipares-pares ang mga bata ug sultii sila nga ipailaila ilang kaugalingon sa ilang higala pareho sa gibuhat sa #6.

8. Igrupo-grupo ang mga bata ug sultii sila nga ipailaila ilang kaugalingon sa ilang grupo.

9. Pagpili og mga pipila ka bata nga gusto magpaila-ila sa atubangan sa klase.

10. Kanta og balik sa “Ako si Takuri.”

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.