Infographic: 10 Ka Tinuhoan Sa Bisperas Sa Bag-ong Tuig

Infographic: 10 Ka Tinuhoan Sa Bisperas Sa Bag-ong Tuig

Ang mga Pilipino, adunay daghang tinuhoan sa bag-ong tuig. Among gilista sa infographic ang pulo kabuok.

Infographic New Years Eve Superstitions in thePhil
  1. Kaon og pansit aron motaas ang kinabuhi.
  2. Pangabli og bintana, purtahan, kabinet ug hunos aron mosulod ang swerte.
  3. Pasigaa ang tanang suga aron makasinati og kahayag sa bag-ong tuig.
  4. Usa magbag-ong tuig, panglimpyo sa balay aron malihian og kahinlo ang panimalay.
  5. Lukso og kanapulo’g duha ka higayon aron motaas.
  6. Pangandam og dose ka lingin nga prutas, usa alang sa matag bulan.
  7. Pagsaba-saba aron mahadlok ang mga daotang espiritu.
  8. Pagsuot og sinina nga adunay lingin-lingin nga printa. Nagkahulogan ang lingin og kabulahanan.
  9. Pagsabwag og sensilyo sa lahi-lahing bahin sa balay aron makadawat og daghang grasya.
  10. Pag-um-om og ubas inig ka alas dose sa gabii.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.