Ang Mga Anak ni Ulding: The Legend of Puso in Cebu

Ang Mga Anak ni Ulding: The Legend of Puso in Cebu

Sa unang panahon, adunay dapit diin ang matag tawo kanunay mokanta ug mosayaw alang kang Bathala. Si Ulding, ang babaye nga walay talento sa pagkanta ug pagsayaw kay kanunay lang kataw-an sa iyang mga silingan.

Apan siya mag-ampo kang Bathala.

Mag-ampo pod siya sa diyosa sa katigulangan, diin mabati niya ang kalag sa iyang amahan ug inahan nga kanunay mohisgot kaniya, “Ulding talagsaon ka sa kalibotan.”

Usa ka adlaw, wala na nahibalik ang iyang bana gikan sa pagpanagat. Ang iyang unom ka mga anak kanunay na lang mohilak. Silang Binaki, Manan-aw, Binosa, Dumpol, Badbaranay ug Kinasing kanunay lang maghuwat sa baybayon sa pagbalik sa ilang amahan.

Si Ulding, wala gyod nihilak. Gitudloan lang niya ang iyang mga anak kung unsaon pag-ampo sa kinapusoran sa ilang mga kasing-kasing. Bisan pa niingon ang mga silingan nga siya ang hinungdan nganong wala na nibalik ang iyang bana kay di siya kabalo mosayaw ug mokanta. Nag-ampo lang gihapon si Ulding kang Bathala.

Sa kanunay pag-ilis sa adlaw ug bulan, niabot ang tukmang higayon. Ang mga anak ni Ulding hinay-hinay nga nagpakita sa ilang mga talagsaong talento: ang pag-ampo.

Si Binaki, adunay talento sa pag-estorya sa mga ispirito ug mga enkanto. Ang mga tawo nga buot makipag-estorya sa ilang namatay nga anak, inahan ug amahan. Sila kay moduol kang Binaki.

Si Mana-aw, inila sa iyang katahom ug maayong pamatasan. Ang mga babayeng dili kaanak kay moduol kaniya, magpatabang sa pag-ampo kang Bathala.

Si Binosa, ang iyang matag ampo alang sa yuta ug sa bag-ong gitukod nga panimalay aron kanunay kining molambo ug kanunay malipayon ang matag pamilya.

Si Dumpol, ang hinungdan sa maayong pagtubo sa mga punoan ug sa maayong panagat sa ilang dapit. Ang mga pag- ampo ni Dumpol sama sa tingog sa mga langgam, nagdala kanunay og paglaom.

Si Badbaranay kay adunay talagsaong gahom sa pag- ampo. Matag ampo niya, mahanaw ang mga sakit sa iyang giampoan. Mao nga ang mga masakiton moadto kaniya.

Si Kinasing, ang kinamanghorang anak ni Ulding, siya ang hilig kaayong moduol sa mga bata aron ampoan sila. Malipayon si Kinasing kanunay, ang matag moduol kaniya, matakdan sa iyang pagkamalipayon.

Dihang naay niabot nga kusog nga bagyo, namatay ang tanang anak ni Ulding. Nagkaanam- anam nga nawala ang mga tawo sa pagtuo sa pag-ampo. Sa iyang kasakit, nagluto siya. Nagkuha siya og lukay ug iya kining gibutangan og bugas sa sulod.

Lahi-lahi og nawong ang matag lukay sa matag kipi niya, iya kining ginganlan sumala sa ngalan sa iyang mga anak. Sa kinataposan, gibutang kini niya sa init nga tubig. Ug iya kining gihalad sa mga diyos ug diyosa aron sa paghamdom sa iyang mga anak.

Kini makaon lamang, kung pikason. Kay sama sa pag-ampo ug pagtuo sa tawo, kini makita lang sa sulod sa iyang kasing-kasing.

Usa ka adlaw, nakita ni Ulding ang iyang bana ug mga anak.

Sa pagkahanaw ni Ulding sa kalibotan, adunay bahandi ang iyang gibilin: ang pag-ampo. Ug tuod, adunay mga tawo nga nagpabilin og ampo kang Bathala, sa mga diyos ug diyosa inubanan sa lukay nga adunay tinipigang bugas.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.